Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień

obrazek

ŁÓŻKA – 42

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
Lek.  Jerzy Kamiński – Lekarz internista, Specjalista psychoterapii uzależnień

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr piel. Agnieszka Żondełek- specjalista psychoterapii uzależnień

KONTAKT Z ODDZIAŁEM
Centrala (25)798 2000 do 9
Ordynator wew. 338
Pielęgniarka Oddziałowa wew. 334
e-mail: odwyk@spzoz.lukow.pl

Leczenie pacjentów w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień podlega ściśle określonym procedurom diagnostyczno – terapeutycznym i medycznym i  obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego.

obrazek

Zadania Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień

 1. Realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu oraz hazardu patologicznego
 2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu oraz hazardu patologicznego
 3. Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych
 4. Przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

Etapy postępowania terapeutycznego obejmują:

 1. Postępowanie diagnostyczno-medyczne
 2. Badanie lekarskie i kierowanie do innych specjalistów
 3. Badanie psychologiczne
 4. Badania laboratoryjne
 5. Informacja wstępna, motywowanie do terapii i rozpoznanie problemów życiowych pacjenta w związku z piciem
 6. Wstępne rozpoznanie głębokości uzależnienia

Podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje:

 1. Zawarcie kontraktu terapeutycznego
 2. Diagnoza problemowa i opracowanie Osobistego Planu Terapii
 3. Rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad identyfikacją i tożsamością osoby uzależnionej
 4. Praca nad głodem alkoholowym
 5. Praca nad rozpoznawaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia
 6. Trenowanie umiejętności służących trzeźwieniu
 7. Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby
 8. Przygotowanie programu dalszego leczenia
 9. Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z AA / AH / AN

Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych
(Plan zajęć terapeutycznych) wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Oddziale

Zasady przyjmowania pacjenta do COLU

Przyjmowanie pacjenta do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami:

 1. Przyjęcie odbywa się w trybie przyjęcia planowego w każdy piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00.
 2. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
 3. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu i w terminie ustalonym wcześniej przez Sąd.
 4. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni, przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 5. Inni pacjenci nieupoważnieni do bezpłatnych świadczeń leczniczych przyjmowani są za odpłatnością wg ustalonych składek.
 6. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału wg zasad zarządzenia Ordynatora COLU w sprawie kryteriów, jakimi kieruje się COLU umieszczając pacjentów na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 7. Pacjenci ubiegający sie o przyjęcie zgłaszają się najpierw do Poradni Leczenia Uzależnień, gdzie dokonywana jest rozmowa konsultacyjna i wyznaczenie terminu.
 8. W przypadku pacjentów leczących się ambulatoryjnie lub hospitalizowanych z powodu alkoholowego zespołu abstynencyjnego, a także tych, których odległość miejsca zamieszkania uniemożliwia stawienie się na rozmowę konsultacyjną termin może być ustalony telefonicznie. W takich przypadkach wymagana jest informacja o przebiegu dotychczasowego leczenia oraz skierowanie z przychodni terapii uzależnienia od alkoholu wystawione przez lekarza tam zatrudnionego .
 9. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.
 10. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie tygodniowego okresu abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych, innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego.
 11. Przyjęcie pacjenta odbywa się w  Psychiatrycznej Izbie Przyjęć. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.
 12. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem środków psychoaktywnych nie są przyjmowani do oddziału.
 13. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa 7 tygodni.

Kolejki oczekujących

Dane na temat średniego czasu oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych w poszczególnych komórkach lecznictwa odwykowego SPZOZ w Łukowie uwidocznione są i aktualizowane na bieżąco na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia http://kolejki.nfz.gov.pl

Materiały do pobrania

Informacja dla osób oczekujących na przyjęcia do COLU

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Szpital
 3. /
 4. Oddziały Szpitalne
 5. /
 6. Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień
Skip to content