Regulamin odwiedzin

Osoba odwiedzająca pacjenta zobowiązana jest przestrzegać zasad ustalonych w oddziale i w tym zakresie podporządkowywać się wytycznym i wskazaniom personelu medycznego w trakcie odwiedzin.

 1. Odwiedziny odbywają się we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień (sobota-niedziela).
 2. Ze względu na warunki lokalowe i specyfikę poszczególnych oddziałów decyzja o zalecanych godzinach i czasie odwiedzin pozostaje w gestii Ordynatora/ Kierownika oddziału. Informacje o godzinach odwiedzin umieszczone są w widocznym miejscu dla odwiedzających, na wejściu do danego oddziału, podobnie jak każda zmiana ograniczająca zakres odwiedzin.
 3. Odwiedziny odbywają się w salach chorych lub w miejscach wskazanych przez personel oddziału.
 4. Pacjenta mogą odwiedzać nie więcej niż dwie osoby równocześnie.
 5. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do całodobowego pobytu przy chorym dziecku w oddziale.
 7. Chory ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez pacjenta.
 8. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
 9. Osoby odwiedzające przed kontaktem z pacjentem powinny dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z sali chorych lub z oddziału.
 10. Zabrania się:
  – dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także odwiedzania chorych pod ich wpływem,
  – przynoszenia substancji i materiałów niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu,
  – przynoszenia i przekazywania chorym leków i artykułów spożywczych – bez zgody i wiedzy lekarza,
  – siadania na łóżku chorego i łóżkach innych pacjentów (należy korzystać z krzeseł, taboretów),
  – manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach elektrycznych, wentylacyjnych, grzewczych itp.,
  – spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych,
  – wprowadzania zwierząt,
  – przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym pacjentom,
  – filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale,
  – chodzenia po salach, w których przebywają inni pacjenci,
  – zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne,
  – przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych.
 11. Zakazuje się odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji (m.in. kaszel, katar, gorączka) oraz dotkniętych chorobą zakaźną.
 12. Osoby odwiedzające zobowiązane są do:
  – opuszczenia sali chorego w trakcie obchodów i wizyt lekarskich oraz podczas wykonywania przez personel medyczny czynności leczniczo – pielęgnacyjnych,
  – pozostawiania w szatni wierzchnich okryć,
  – włożenia odzieży ochronnej w salach i oddziałach, w których jest to wymagane,
  – przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny oraz przepisów przeciwpożarowych,
  – poszanowania prywatności pozostałych pacjentów oraz niezakłócanie swoim zachowaniem ciszy i porządku,
  – dbałości i poszanowania mienia Szpitala.
 13. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie zastosują się do postanowień niniejszego Regulaminu lub do wskazówek i poleceń personelu medycznego będą poproszone o opuszczenie oddziału.

Dyrektor SPZOZ w Łukowie lub upoważniony przez niego lekarz ma prawo wprowadzenia całkowitego lub okresowego zakazu odwiedzin ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. 

Regulamin odwiedzin– wersja pdf.

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Dla Pacjentów
 3. /
 4. Regulamin odwiedzin
Skip to content