Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzoz.lukow.pl.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-12
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07 
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-18 

Dane teleadresowe:
SPZOZ w Łukowie, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
tel. Centrala (25) 798 2000 do 9
fax: (25) 798 26 03
strona internetowa: www.spzoz.lukow.pl
e-mail: spzoz@spzozlukow.pl

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów alternatywnych przy zdjęciach;
 2. Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 3. Na stronie jest pułapka klawiaturowa;
 4. Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 5. Nawigacja za pomocą klawiatury nie odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony;
 6. Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
 7. Po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie;
 8. Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących;
 9. Nie wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki lub posiadają dostępną alternatywę;
 10. Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z klawiatury;
 11. Kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1;
 12. Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym w grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 3:1;
 13. Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający, co przedstawiają lub czego dotyczą;
 14. Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audio deskrypcję;
 15. Nie obecny jest link „przejdź do treści”;
 16. Elementy, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu;
 17. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 18. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 19. Niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych;
 20. Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik;
 21. Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 22. Niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych;
 23. Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza;
 24. Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony;
 25. Brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść;
 26. Wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury;
 27. Formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane;
 28. Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab;
 2. Wprowadzono ułatwienia dostępu: powiększ tekst, zmniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, negatyw, jasne tło, podkreślone odnośniki, czytelna czcionka. Dzięki temu materiały dostępne na stronie są czytelne dla osób z problemami narządu wzroku;
 3. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 4. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Metoda przygotowania deklaracji
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Buziak, e-mail: t.buziak@spzoz.lukow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (25) 798 04 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

W skład kompleksu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie wchodzą następujące budynki:

Budynek Główny Szpitala – część „B1”
(wysoki parter – Oddział Neurologiczny, Kaplica, toalety dla osób odwiedzających oddziały szpitalne; I piętro – Pododdział Leczenia Udarów Mózgu, Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi)
Główne wejście do budynku z poziomu schodów, dostęp dla osób niepełnosprawnych za pomocą windy z każdego  poziomu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Wejście do budynku bezkolizyjne. Budynek wyposażony w  toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Główny Szpitala – część „B2”
(niski parter – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnia Alergologiczna, Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych; wysoki parter – Zakład Diagnostyki Obrazowej: Pracownia USG, Pracownia Tomografii Komputerowej; Zespół Pracowni Endoskopowych, I piętro – Zakład Diagnostyki Obrazowej: Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracownia Mammografii; II piętro – Trakt Porodowy; III piętro – Blok Operacyjno-Zabiegowy)
Wejście do budynku przez budynek ”B1” oraz z poziomu terenu przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w budynku „B3”, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami i za pomocą windy z każdego poziomu. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Główny Szpitala – część „B3”
(niski parter – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjno – Zabiegowy; wysoki parter – Oddział Dziecięcy, Oddział Reumatologiczny; I piętro – Oddział Wewnętrzno – Kardiologiczny; II piętro – Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży, Oddział Neonatologiczny; III piętro – Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej)
Wejście do budynku przez budynek ”B1” oraz z poziomu terenu przez Szpitalny Oddział Ratunkowy i od strony korytarza Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami i za pomocą windy z każdego poziomu. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Rezonansu Magnetycznego
(parter – Pracownia Rezonansu Magnetycznego)
Wejście do budynku z poziomu terenu, komunikacja w budynku dostępna korytarzem. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek „C”
(I piętro – Ośrodek Rehabilitacji Dziennej; II piętro – Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej)
Wejście do budynku z poziomu terenu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami i za pomocą windy. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek „D”
(parter/I piętro – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny; I piętro – Laboratorium, Pracownia Bakteriologii)
Wejście do budynku z poziomu terenu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Dostępność I piętra przy pomocy windy. W Laboratorium, punkt pobrań dla osób niepełnosprawnych na poziomie wejścia do budynku. Wejście do budynku bezkolizyjne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek NCH „P”
(parter – Poradnia Neurologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Zakład Diagnostyki Obrazowej: Pracownia EEG, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Psychiatryczna Izba Przyjęć; I piętro – Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień/Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddział Detoksykacyjny; II piętro – Oddział Psychiatryczny; III piętro – Oddział Psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psycho-Geriatrią)
Wejście do budynku z poziomu schodów, budynek wyposażony w podjazdy dla niepełnosprawnych, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami i za pomocą windy. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek „OIK”
(parter – Ośrodek Interwencji Kryzysowych)
Wejście do budynku z poziomu terenu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami. Wejście do budynku bezkolizyjne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień
Wejście do budynku z poziomu schodów, komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Wejście do budynku bezkolizyjne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Administracji
Wejście do budynku z poziomu terenu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Wejście do budynku bezkolizyjne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Dostępny punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Anatomii Patologicznej
Wejście do budynku z poziomu terenu, komunikacja w budynku dostępna korytarzem. Wejście do budynku bezkolizyjne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe na terenie kompleksu oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Przychodni Specjalistycznej
Wejście do budynku z poziomu terenu, dostępne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami i za pomocą windy. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Łukowie
Al. T. Kościuszki 2a
Wejście do budynku z poziomu schodów, dostępne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Partyzantów 10
Wejście do budynku z poziomu schodów, dostępne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Wejście do budynku bezkolizyjne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Trzebieszowie
Trzebieszów Drugi 92
Wejście do budynku z poziomu schodów, dostępne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, komunikacja w budynku dostępna korytarzami. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gręzówce
Gręzówka 35a
Wejście do budynku z poziomu schodów, komunikacja w budynku dostępna korytarzem. Wejście do budynku bezkolizyjne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Serokomli
ul. Nadstawna 15
Wejście do budynku z poziomu schodów oraz windy, komunikacja w budynku dostępna korytarzem. Wejście do budynku bezkolizyjne.  Budynek wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojcieszkowie
ul. H. Sienkiewicza 37
Wejście do budynku z poziomu terenu, komunikacja w budynku dostępna korytarzem. Wejście do budynku bezkolizyjne. Budynek wyposażony w toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim
ul. Piłsudskiego 32
Wejście do budynku z poziomu schodów, komunikacja w budynku dostępna korytarzami i schodami. Dla osób niepełnosprawnych dostęp na wszystkie kondygnacje budynku poprzez platformę i dźwig osobowy. Wejście do budynku bezkolizyjne. Budynek wyposażony w toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wandowie
Wandów 11
Wejście do budynku z poziomu terenu, komunikacja w budynku dostępna korytarzem. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Budynek Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jedlance
ul. Warszawska 17
Wejście do budynku z poziomu schodów, budynek wyposażony w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych, komunikacja w budynku dostępna korytarzem. Wejście do budynku bezkolizyjne. Dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 1. Zapewnienie komunikacji ze Szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta/pacjenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Portierni o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową (w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku administracji Szpitala).
 2. Na miejscu jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo w Szpitalu wdrożono formularz: Karta komunikacji z osobą głuchą.
 3. Szpital nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

————————————————————————————————————————————–

 

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Deklaracja dostępności
Skip to content