Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spzoz.lukow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 07.01.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2020

Dane teleadresowe:
SPZOZ w Łukowie, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków

tel. Centrala (25) 798 2000-9
fax: (25) 798 2603

strona internetowa: www.spzoz.lukow.pl
e-mail: spzoz@spzozlukow.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów alternatywnych przy zdjęciach;
 2. Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 3. Na stronie jest pułapka klawiaturowa;
 4. Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 5. Nawigacja za pomocą klawiatury nie odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony;
 6. Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
 7. Po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie;
 8. Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących;
 9. Nie wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki lub posiadają dostępną alternatywę;
 10. Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne
  są dostępne z klawiatury;
 11. Kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1;
 12. Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym w grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła
  nie wynosi co najmniej 3:1;
 13. Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający, co przedstawiają lub czego dotyczą;
 14. Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audio deskrypcję;
 15. Nie obecny jest link „przejdź do treści”;
 16. Elementy, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu;
 17. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 18. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 19. Niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
 20. Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
 21. Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 22. Niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych
 23. Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza
 24. Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony
 25. Brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść
 26. Wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury
 27. Formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane;
 28. Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab
 2. Wprowadzono ułatwienia dostępu: powiększ tekst, zmniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, negatyw, jasne tło, podkreślone odnośniki, czytelna czcionka. Dzięki temu materiały dostępne na stronie są czytelne dla osób z problemami narządu wzroku
 3. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 4. Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Metoda przygotowania deklaracji
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Buziak, e-mail: t.buziak@spzoz.lukow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (25) 798 04 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 1. Zapewnienie komunikacji ze Szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta/pacjenta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Portierni o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową (w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku administracji Szpitala).
 2. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 3. Szpital nie posiada urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

 

Data publikacji: 2020-09-19, data aktualizacji: 2020-10-11

image_pdfimage_print
Skip to content