Rada Społeczna

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:
– inicjującym i opiniodawczym Powiatu Łukowskiego;
– doradczym Dyrektora.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
– zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
– związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
– przyznawania Dyrektorowi podmiotu nagród,
– rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem podmiotu,
2. przedstawianie Dyrektorowi podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
– planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
– rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
– kredytów bankowych lub dotacji,
– podziału zysku,
– zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
– regulaminu organizacyjnego;
3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Powoływanie/odwoływanie Rady Społecznej

Kwestie te reguluje Statut:

1. Kadencja Rady Społecznej trwa pięć lat od daty jej powołania. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego
2. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
– nienależytego wykonywania obowiązków
– złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej
– wykonywania działalności konkurencyjnej lub zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Zakładu lub w Zakładzie
– skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Skład Rady Społecznej został powołany Uchwałą Nr III/27/2024 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.:

Przewodniczący Rady Społecznej: Włodzimierz Wolski

Członkowie:

 1. Grzegorz Gomoła – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
 2. Marcin Kurek – przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego,
 3. Kinga Szerszeń – przedstawiciel Rady  Powiatu  Łukowskiego,
 4. Karol Ponikowski – przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowskiego,
 5. Wojciech Czerniec – przedstawiciel Rady Powiatu w Łukowskiego,
 6. Mariusz Osiak – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 7. Piotr Płudowski – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 8. Piotr Chaber– przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowskiego,
 9. Krzysztof Kazana-  przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego,
 10. Marek Jan Czub– przedstawiciel Rady Powiatu w Łukowskiego,
 11. Marcin Sentkiewicz – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 12. Andrzej Hryciuk – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 13. Jacek Krzyszczak – przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowskiego,
 14. Ilona Ochmańska – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 15. Jerzy Kędra – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 16. Henryk Lipiec – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego.

 

 

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Rada Społeczna
Skip to content