Zespół ds. Etyki

Do Zespołu ds. Etyki mogą zgłaszać się pracownicy Zakładu i pacjenci, którzy mają problemy natury etycznej.

Do zadań Zespołu należy:

  1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w opiece zdrowotnej,
  3. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w  Zakładzie Kodeksu Etyki pracowników SPZOZ w Łukowie, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej,
  4. Rozwiązywanie problemów etycznych w SPZOZ w Łukowie w relacji osoba wykonująca zawód medyczny – pacjent, pacjent – osoba wykonująca zawód medyczny oraz w relacji pomiędzy pracownikami,
  5. Ścisła współpraca z Działem Analiz i Rozliczeń w kwestii rozpatrywania skarg pacjentów.

Tryb zgłaszania wniosków:

  1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w formie pisemnej do Dyrektora SPZOZ w Łukowie poprzez Sekretariat Zakładu.
  2. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.
image_pdfimage_print
Skip to content