Regulamin Anatomii Patologicznej

 

 1. Zgłoszenia odbioru zwłok dokonuje się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.30 do 14.30, osobiście w Anatomii Patologicznej lub telefonicznie pod numerem 605-230-402. Przewidywaną godzinę wydania zwłok ustala pracownik Anatomii Patologicznej SPZOZ w Łukowie i  przekazuje tę informację osobie zgłaszającej.
 2. Wydawanie zwłok osobom uprawnionym do ich pochowania następuje w budynku Anatomii Patologicznej, za pokwitowaniem i odbywa się w dni powszednie, po uprzednim uzgodnieniu.
 3. Przez osoby uprawnione, o których mowa w pkt. 2 rozumie się osoby wymienione w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj.:
  – pozostały małżonek,
  – krewni zstępni,
  – krewni wstępni,
  – krewni boczni do 4-go stopnia pokrewieństwa,
  – powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
  – osoba, która do tego dobrowolnie się zobowiąże,
  – właściwy organ wojskowy w myśl przepisów wojskowych, w stosunku do osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej,
  – organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne w stosunku do osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa,
  – osoby uprawnione na podstawie decyzji o przekazaniu zwłok do celów naukowych,
  – upoważniony pracownik gminy właściwej ze względu na miejsce zgonu w  stosunku do zwłok niepochowanych przez osoby, o których mowa w pkt  1 – 9.
 4. Zwłoki wydawane są osobom uprawnionym w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej, umieszczone w worek fizelinowy lub foliowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie.
 5. W pomieszczeniach Anatomii Patologicznej zabronione jest przygotowywanie zwłok do pochowania i świadczenie usług pogrzebowych.
 6. Pracownik Anatomii Patologicznej prowadzi księgę przyjęć i odbioru zwłok i egzekwuje wpisy do tej księgi.
 7. W celu odbioru zwłok osoby uprawnione obowiązane są:
  – okazać pisemną zgodę lekarza na wydanie zwłok, dokument tożsamości, a  w  przypadku zwłok dostarczonych na zlecenie prokuratury, zgodę prokuratora na pochowanie zwłok. Dokumenty po przeprowadzonej sekcji zwłok wydawane są upoważnionej osobie lub instytucji za pokwitowaniem,
  – zidentyfikować zwłoki przy ich odbiorze: dokonać okazania i weryfikacji na podstawie paska identyfikacyjnego, potwierdzając zgodność danych własnoręcznym podpisem.
  W przypadku osób zmarłych na chorobę zakaźną dokonać weryfikacji informacji zawartych na   worku, także potwierdzając zgodność danych własnoręcznym podpisem. 
  W uzasadnionych przypadkach pracownik Anatomii Patologicznej może zezwolić na identyfikację zwłok przed odbiorem lub odstąpić od ww. obowiązku.
 8. Osoba uprawniona do pochowania zwłok może upoważnić inną osobę bądź firmę do zgłoszenia odbioru zwłok lub/oraz do odbioru w tym do identyfikacji zwłok, przedstawiając stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie), sporządzone w formie pisemnej oraz zawierające: datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, imię i nazwisko, adres oraz numery i serie dokumentu potwierdzającego tożsamość upoważnionego oraz czytelny podpis mocodawcy.
 9. Osoby zainteresowane wyprowadzeniem zwłok z kaplicy zgodnie z ceremoniałem liturgicznym (praktyki religijne) powinny kontaktować się z pracownikami Sekcji Administracyjno – Gospodarczej SPZOZ w Łukowie (Budynek Administracji, parter, pokój nr 2), w celu uzgodnienia terminu udostępnienia kaplicy w budynku Anatomii.

Regulamin Anatomii Patologicznej– wersja pdf.

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Szpital
 3. /
 4. Regulamin Anatomii Patologicznej
Skip to content