Zasady udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

 

 1. Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej.
 2. Teleporada zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.
 3. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 4. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu teleporady telefonicznie tj. ustala datę i godzinę z pracownikiem Poradni.
 5. Osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem na wskazany przez pacjenta numer telefonu.
 6. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji np. numer  PESEL, data urodzenia.
 7. Personel Poradni w celu wykonania porady telefonicznej zobowiązany jest do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
  W sytuacji braku kontaktu teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń, systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, niezwłocznie ustalany jest nowy termin teleporady.
 9. Podczas teleporady lekarz może udzielić porady medycznej, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o zaordynowanych lekach, wystawić e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, a także wystawić dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostyczne i laboratoryjne). Ponadto pacjent informowany jest o możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz sposobie realizacji wyżej wymienionych e-dokumentów.
 10. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielająca teleporady może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej.
 11. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 12. Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są w dokumentacji medycznej pacjenta.
image_pdfimage_print
Skip to content