Wyposażenie SOR w SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Łukowskim

obrazek

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udostępniło narzędzia umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów realizowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości w realizacji Projektu można skorzystać z dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju formularza lub zgłosić za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

Wyposażenie SOR w SPZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Łukowskim

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego, przyczyniająca się do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa. Osiągnięcie ww. celu będzie możliwe poprzez realizację celu bezpośredniego jakim jest poprawa dostępności i jakości leczenia specjalistycznego w stanach nagłych, dzięki doposażeniu SOR i utworzeniu drugiego stanowiska wstępnej intensywnej terapii oraz następujących celów szczegółowych:

 • Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego populacji zamieszkującej obszar oddziaływania szpitala poprzez rozwój systemu ratownictwa medycznego;
 • Zmniejszenie liczby powikłań powstałych w wyniku stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, a co za tym idzie obniżenie kosztów leczenia z nimi związanych;
 • Zwiększenie dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania systemu ratownictwa oraz nabycie praktycznych umiejętności w dziedzinie strategii i zarządzania projektami usprawniania systemu ratownictwa;
 • Skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów w konsekwencji wystąpienia stanów nagłych;
 • Skrócenie czasu i poprawa skuteczności opieki na SOR – diagnostyki i terapii, w szczególności w zakresie wstępnej intensywnej terapii;
 • Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w SOR;
 • Skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie w SOR;
 • Podniesienie standardu obsługi pacjenta i jakości opieki nad nim.

Inwestycja obejmuje zakup aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia na potrzeby SOR oraz utworzenie drugiego stanowiska wstępnej intensywnej terapii. Zakup aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia dotyczy wszystkich obszarów funkcjonalnych SOR (obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; obszaru resuscytacyjno-zabiegowego; obszaru wstępnej intensywnej terapii; obszaru terapii natychmiastowej; obszaru obserwacyjnego i obszaru konsultacyjnego). Zaplanowany do zakupu sprzęt posłuży zarówno do wymiany części istniejącego sprzętu i wyposażenia, jak również do wzmocnienia infrastruktury sprzętowej poprzez zakup nowego doposażenia.
Przewidziana do nabycia aparatura medyczna pozwoli na dostosowanie SOR do systematycznie zwiększającej się liczby pacjentów, zapewni optymalną jakość udzielanych świadczeń oraz skróci czas potrzebny do niezbędnej diagnostyki, co umożliwi szybsze wdrożenie kolejnych procedur, już np. z poziomu innych oddziałów Szpitala.

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Projekty Europejskie
 3. /
 4. Wyposażenie SOR w SPZOZ...
Skip to content