Remont i przebudowa (modernizacja) parteru budynku POZ w Jedlance z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Jedlanka dz. nr 839

obrazekRemont i przebudowa (modernizacja) parteru budynku POZ w Jedlance z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Jedlanka dz. nr 839

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności zdrowotnych dla mieszkańców powiatu łukowskiego, w szczególności miejscowości Jedlanka i okolic poprzez wsparcie placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Jedlance, będącej jednostką organizacyjną SPZOZ w Łukowie. W ramach projektu zaplanowano doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i wyposażenie medyczne, oraz prace budowlano-remontowe budynku przychodni, wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą odczuwalne zarówno dla pacjentów (wyższa jakość usług i skuteczność leczenia, lepsza dostępność do obiektu – przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych) jak i pracowników przychodni (poprawa jakości i efektywności pracy dzięki doposażeniu gabinetów w nowoczesne urządzenia medyczne). Grupą docelową tworzą mieszkańcy powiatu łukowskiego, korzystający z powszechnej służby zdrowia, którzy stanowią obecnych lub potencjalnych pacjentów Wnioskodawcy. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości realizowanych usług oraz zwiększenia dostępności do placówek dla osób niepełnosprawnych. W efekcie, wpłynie na zmniejszenie dysproporcji terytorialnych w dostępie do usług zdrowotnych oraz ograniczenie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Całkowita  wartość  Projektu wynosi 118 721,14 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 14/100)

Całkowite  wydatki kwalifikowalne  Projektu wynoszą: 114 600,64 zł (słownie: sto czternaście tysięcy sześćset  złotych 64/100)

Kwota dofinansowania ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego : 96 527,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 97/100) , co stanowi 84,23 %  kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
 

 obrazek

obrazek

 obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Projekty Europejskie
  3. /
  4. Remont i przebudowa (modernizacja)...
Skip to content