Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie

obrazek

Informatyzacja w celu wdrożenia EDM wraz z uruchomieniem e-usług w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 2 CYFROWE LUBELSKIE, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Cel główny projektu to poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SP ZOZ w Łukowie, poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowia. Będzie on realizowany poprzez cele bezpośrednie:
1. Podniesienie efektywności działania SP ZOZ w Łukowie dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego usprawniającego świadczenie usług zdrowotnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym funkcjonalności z zakresu e-zdrowia, dostosowanych do potrzeb zdefiniowanych grup odbiorców.
2. Dostosowanie SP ZOZ w Łukowie do wymogów prawnych w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, poprzez przygotowanie podmiotu do elektronicznego przetwarzania i wymiany informacji niezbędnych dla zapewnienia efektywnego procesu diagnostyki i leczenia na wszystkich jego etapach.
Powyższa definicja celów bezpośrednich podkreśla charakter planowanej inwestycji obejmującej dwa wzajemnie powiązane zadania: wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udostępnienie pakietu e-usług dostosowanych do potrzeb pacjentów, personelu oraz klientów instytucjonalnych.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie upowszechnienie e-usług – przewidywana liczba pobrań aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego to 10 tys., wdrożenie systemów gabinetowych ułatwiających pracę personelu medycznego, dostosowanie podmiotu do zapisów znowelizowanych aktów prawnych, narzucających prowadzenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej, wygenerowanie oszczędności czasu dla pacjentów/personelu/klientów instytucjonalnych oraz obniżenie kosztów funkcjonowania związanego z kopiowaniem dokumentacji medycznej, jak też oszczędności w systemie opieki zdrowotnej wynikające m.in. z ogromnej liczby przeprowadzanych badań diagnostycznych, poprawa dostępu do opieki zdrowotnej poprzez usługi telemedyczne.

Całkowita  wartość  Projektu wynosi 2 033 429,94 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 94/100)

Całkowite  wydatki kwalifikowalne  Projektu wynoszą: 2 033 429,94 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć  złotych, 94/100)

Kwota dofinansowania ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego : 1 728 415,43 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych  43/100) , co stanowi 85 %  kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Wkład własny 305 014,51 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy czternaście złotych 51/100), co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Projekty Europejskie
  3. /
  4. Informatyzacja w celu wdrożenia...
Skip to content