Doposażenie SPZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne

obrazek

„Doposażenie SP ZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne”

Projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
Celem głównym projektu pn. „Doposażenie SP ZOZ w Łukowie w sprzęty medyczne” jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w powiecie łukowskim poprzez doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjno-Zabiegowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Dziecięcego, Oddziału Neonatologicznego SPZOZ w Łukowie. Cel główny projektu jest możliwy do osiągnięcia poprzez realizację celów szczegółowych: zwiększenie dostępności do specjalistycznego sprzętu medycznego; poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych; zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych dla społeczeństwa; wzrost bezpieczeństwa wykonywanych badań i zabiegów; poprawa systemu diagnostyki. Projekt zakłada zakup nowego wyposażenia oraz wymianę obecnie użytkowanych sprzętów w SP ZOZ
w Łukowie niezbędnych do realizacji świadczeń medycznych.
Bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą odczuwalne zarówno dla pacjentów jak i pracowników Szpitala. Określone w projekcie działania przyczynią się do osiągnięcia adekwatnych wskaźników projektu. Grupą docelową działań podejmowanych w ramach niniejszego projektu będą pacjenci – mieszkańcy powiatu łukowskiego, korzystający z powszechnej służby zdrowia, którzy stanowią obecnych lub potencjalnych pacjentów.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych, poprawy jakości wykonywanych usług, wykonywanie nowych procedur medycznych, usprawnienie wykonywania badań i zabiegów, poprawa bezpieczeństwa pacjentów i kadry obsługującej sprzęt. Tym samym, realizacja projektu wpłynie na minimalizowanie różnic w dostępie do usług zdrowotnych.

 

 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Projekty Europejskie
  3. /
  4. Doposażenie SPZOZ w Łukowie...
Skip to content