Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych

obrazek

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udostępniło narzędzia umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów realizowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. W celu zgłoszenia nieprawidłowości w realizacji Projektu można skorzystać z dostępnego na stronie Ministerstwa Rozwoju formularza lub zgłosić za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.
Projekt sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU Działania 11. Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Wsparcie SPZOZ w Łukowie w obszarze chorób zakaźnych

Przedmiotowa inwestycja dotyczy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Laboratorium w Szpitalu Św. Tadeusza w SP ZOZ w Łukowie. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi eliminację zidentyfikowanych luk infrastrukturalnych, mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość i efektywność świadczeń zdrowotnych udzielanych w obszarze chorób zakaźnych. Potrzeby infrastrukturalne w zakresie oddziału obserwacyjno-zakaźnego i Laboratorium są związane z koniecznością przeprowadzenia remontu budynku oraz zakupu nowoczesnego sprzętu (w tym wymiany zużytej aparatury medycznej) w celu zapewnienia efektywnej opieki medycznej pacjentom w obszarze chorób zakaźnych.

Zakres prac budowlanych: wykonanie przebudowy istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej, docieplenie przegród zewnętrznych budynku: ścian i stropodachu. 

W celu polepszenia infrastruktury i zwiększenia jakości świadczonych usług w ramach projektu doposażony został Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Laboratorium, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej w następujące sprzęty medyczne:
– Aparat EKG 1 szt.,  macerator 14 szt.,  zmywarko-wyparzarka 1 szt.,  reduktor tlenowy 6 szt., aparat do tlenoterapii wysokoprzepływowej 1 szt.,  materac przeciwodleżynowy 25 szt.,  fumigator 1 szt.,  system do Real Time PCR 1 szt., stół laboratoryjny ze stanowiskiem do przyjmowania badań 1 szt. ,pompa objętościowa 1 szt.,  aparat RTG 1 szt.
Dodatkowo zakupiono 25 zestawów komputerowych (15 na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny ) a 10 do Laboratorium – i 10 drukarek (6 do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego a 4 do Laboratorium)

Planowane efekty realizacji projektu:
– osiągnięcie stanu infrastruktury Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SPZOZ w Łukowie zwiększającego efektywność udzielania świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym;
–  poprawa dostępności i jakości leczenia chorób zakaźnych w SPZOZ w Łukowie;
–  skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów w konsekwencji wystąpienia stanów nagłych;
–  skrócenie czasu i poprawa skuteczności opieki na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym – diagnostyki i terapii, w szczególności w zakresie diagnostyki;
–  poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym;
–  skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie oraz podniesienie standardu obsługi pacjenta i jakości opieki nad nim na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym.

 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Projekty Europejskie
  3. /
  4. Wsparcie SPZOZ w Łukowie...
Skip to content