Klauzula informacyjna – Osoby reprezentujące oraz osoby wskazane do kontaktu/realizacji umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer tel. (25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania osobowych danych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań związanych z zawarciem i realizacją Umowy, a także w celu realizowania przez Panią/Pana czynności na rzecz reprezentowanego.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest zawarcie i wykonanie Umowy oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z zawartą umową.

5. Kategorie przetwarzanych danych
Administrator uzyskał dane osobowe od podmiotu w imieniu, którego Pani/Pan działa, w związku z zawartą umową i wskazaniem Pani/Pana do kontaktów w ramach jej realizacji.
Dane osobowe osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko/pełniona funkcja, nazwa i adres firmy, nr telefonu, adres e-mail.

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione operatorom pocztowym, kurierom.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat, zgodnie z obowiązującym w SPZOZ w Łukowie Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

8. Prawa wynikające z RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Ochrona Danych Osobowych
  3. /
  4. Klauzula informacyjna – Osoby...
Skip to content