Klauzula informacyjna- Zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer tel. (25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6  ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 
art. 10 RODO – przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii, a podmioty te zobowiązane są do zachowania poufności.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Dane osobowe  przechowywane są zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

7. Prawa wynikające z RODO
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
– prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa (art. 18 RODO);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zamawiający informuje, iż w związku z:

 • 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:
  – w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 • art. 19 ust. 2 i 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:
  skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w  sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z  ustawą;
  – w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o  którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
  – w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

 

 

image_pdfimage_print
 1. /
 2. Ochrona Danych Osobowych
 3. /
 4. Klauzula informacyjna- Zamówienia publiczne
Skip to content