Klauzula informacyjna – Zakładowa Składnica Akt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer tel. (25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do przechowywania, zabezpieczania zgromadzonej dokumentacji, prowadzenia jej ewidencji, udostępniania dokumentacji oraz jej brakowania.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6, ust. 1 lit. c RODO).
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz inne akty prawne dotyczące realizacji celów wymienionych w  pkt. 3.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiot przetwarzający (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie brakowania dokumentacji).

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa. 

7. Prawa wynikające z RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz usunięcia.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Ochrona Danych Osobowych
  3. /
  4. Klauzula informacyjna – Zakładowa...
Skip to content