Klauzula informacyjna- Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Numer tel. (25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do realizowania procesu rekrutacyjnego.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. W przypadku wyrażenia zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych naborach prowadzonych przez okres najbliższych 12 miesięcy. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie są ujawnianie innym odbiorcom.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

7. Prawa wynikające z RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo również do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Ochrona Danych Osobowych
  3. /
  4. Klauzula informacyjna- Rekrutacja
Skip to content