Klauzula informacyjna – rejestracja rozmów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Numer tel. (25) 798 20 01, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, ul. Partyzantów 10 w  Łukowie) oraz rejestracji zgłoszeń i połączeń telefonicznych w ramach całodobowego kontaktu telefonicznego dla kobiet objętych opieką koordynowaną oraz możliwości uzyskania konsultacji 24h na dobę (Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Patologii Ciąży, Szpital Św. Tadeusz, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 w Łukowie).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6, ust. 1 lit. c RODO).
Zarządzenie nr 30/2018 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  dnia 30 marca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z  przepisami ustawy  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  “Za życiem”.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Zarządzenie nr 72/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016  r. w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
                     
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Okres przechowywania nagrań ograniczony jest pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania, po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.

7. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia.

8. Prawo do wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 

image_pdfimage_print
Skip to content