Klauzula informacyjna – Rejestr korespondecji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Numer tel. (25) 798 20 01, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do prowadzenia rejestru wpływającej i wychodzącej korespondencji.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6  ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 25 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt SPZOZ w Łukowie.

7. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i usunięcia.

8. Prawo do wniesienia skargi
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 

image_pdfimage_print
Skip to content