Klauzula informacyjna – Pracownik

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer tel. (25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6  ust. 1 lit. c RODO);
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także inne akty prawne z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych w zakresie usługi serwisowej oprogramowania).

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres 50 lat – art. 125a ust. 4  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, z zastrzeżeniem ust. 4a – tj. 10 lat, w przypadku danych osobowych pracowników zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2019 r.

7. Prawa wynikające z RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym. Brak podania danych uniemożliwi realizację celu związanego z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Ochrona Danych Osobowych
  3. /
  4. Klauzula informacyjna – Pracownik
Skip to content