Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer tel.(25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl

3.  Cele przetwarzania danych osobowych
Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia SPZOZ w Łukowie. Monitoring prowadzony jest także w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, stałego nadzoru nad osobą z zaburzeniami psychicznymi przebywającą w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji oraz kontroli wykonania czynności związanych z tym rodzajem środka przymusu bezpośredniego.

4. Obszar objęty monitoringiem
Monitoring obejmuje wybrane pomieszczenia i wejścia do budynków oraz ich najbliższe otoczenie. Wszystkie strefy monitorowane posiadają oznaczenia zawierające znak graficzny kamery. Rejestracji i zapisowi podlega obraz (wizja), nie prowadzona jest rejestracja dźwięku.

5.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

6.  Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa (w zakresie prowadzonych przez nie czynności), a także podmiot przetwarzający (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych w zakresie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu).

7.  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 18 e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wyżej wymienione terminy ulegają przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8.  Prawa wynikające z RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Ochrona Danych Osobowych
  3. /
  4. Klauzula informacyjna – Monitoring...
Skip to content