Klauzula informacyjna – Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Numer tel.(25) 798 20 01, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl

3.  Cele przetwarzania danych osobowych
Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony mienia SPZOZ w Łukowie. Monitoring prowadzony jest także w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, stałego nadzoru nad osobą z zaburzeniami psychicznymi przebywającą w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji oraz kontroli wykonania czynności związanych z tym rodzajem środka przymusu bezpośredniego.
Monitoring obejmuje wybrane pomieszczenia i wejścia do budynku oraz ich najbliższe otoczenie. Rejestracji i zapisowi podlega obraz (wizja), nie prowadzona jest rejestracja dźwięku.

4.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej, Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie  stosowania  przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

5.  Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa (w zakresie prowadzonych przez nie czynności), a także podmiot przetwarzający (podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych w zakresie usługi przeglądu, konserwacji i naprawy serwisowej systemu monitoringu).

6.  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 31 dni, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 18 e ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

7.  Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

image_pdfimage_print
Skip to content