Inspektor Ochrony Danych

W SPZOZ w Łukowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), dane kontaktowe: Ewelina Ciołek, numer tel. (25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

Zadania Inspektora:

  • informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ogólnego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania ogólnego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń dla Administratora Danych co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania w przypadku, gdy Administrator Danych przed rozpoczęciem przetwarzania zobowiązany jest do przeprowadzenia takiej oceny,
  • współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych – oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem; konsultacje przy dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji  we wszelkich innych sprawach,
  • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów RODO.
image_pdfimage_print
  1. /
  2. Ochrona Danych Osobowych
  3. /
  4. Inspektor Ochrony Danych
Skip to content