Rada Społeczna

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem:
– inicjującym i opiniodawczym Powiatu Łukowskiego;
– doradczym Dyrektora.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
– zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
– związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
– przyznawania Dyrektorowi podmiotu nagród,
– rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem podmiotu,
2. przedstawianie Dyrektorowi podmiotu wniosków i opinii w sprawach:
– planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
– rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
– kredytów bankowych lub dotacji,
– podziału zysku,
– zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
– regulaminu organizacyjnego;
3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Powoływanie/odwoływanie Rady Społecznej

Kwestie te reguluje Statut:

1. Kadencja Rady Społecznej trwa pięć lat od daty jej powołania. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego
2. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji z następujących przyczyn:
– nienależytego wykonywania obowiązków
– złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej
– wykonywania działalności konkurencyjnej lub zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność konkurencyjną wobec Zakładu lub w Zakładzie
– skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Skład Rady Społecznej został powołany Uchwałą Nr VII/75/2019 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 12 kwietnia 2019 r., w osobach:

Przewodniczący Rady Społecznej: Dariusz Jan Szustek – Starosta Łukowski

Członkowie:

 1. Ryszard Szczygieł – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
 2. Agnieszka Cieślak – przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego,
 3. Kinga Szerszeń – przedstawiciel Rady  Powiatu  Łukowskiego,
 4. Karol Ponikowski – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 5. Krzysztof Warda – przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowskiego,
 6. Wojciech Szczygieł – przedstawiciel Rady Powiatu w Łukowskiego,
 7. Piotr Płudowski – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 8. Piotr Chaber – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 9. Krzysztof Kazana – przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowskiego,
 10. Marcin Sentkiewicz-  przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego,
 11. Marek Czub– przedstawiciel Rady Powiatu w Łukowskiego,
 12. Mirosław Szekalis – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 13. Władysław Karaś – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 14. Władysław Mika – przedstawiciel  Rady Powiatu w Łukowskiego,
 15. Andrzej Wisiński – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego,
 16. Zbigniew Zemło – przedstawiciel Rady  Powiatu  w Łukowskiego.

 

 

image_pdfimage_print
 1. /
 2. O nas
 3. /
 4. Rada Społeczna
Skip to content