Historia Szpitala

obrazek

Początki łukowskiego lecznictwa nie są zbyt dokładnie określone, a powstało ono prawdopodobnie przed 1593 r., gdyż w tym roku Mikołaj Mnisz starosta łukowski uczynił pierwszy zapis funduszy przeznaczonych na utrzymanie ubogich przy kościele p.w. św. Ducha i św. Leonarda.

W granicach kościoła znajdował się szpital stanowiący przytułek dla ubogich miasta Łuków, w którym mieściło się zaledwie dwie izby. W roku 1603 szpital wraz z kościołem zostały spalone. Pierwszym lekarzem obwodowym, który zajął się lecznictwem w Łukowie był Jan Mirecki, który rozpoczął starania w kierunku uruchomienia szpitala powiatowego. Po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń w dniu 10 listopada 1859 r. utworzono Szpital Powiatowy pod wezwaniem św. Tadeusza. Mieścił się on wówczas przy ul. Browarnej. Utrzymywał się z opłat za leczenie pacjentów i niewielkich funduszy od władz miasta. Jednak umieszczenie go w tym budynku okazało się nieodpowiednie ze względu na błotniste podłoże, mające niekorzystny wpływ na warunki zdrowotne pacjentów i dlatego zdecydowano o przeniesieniu szpitala do klasztoru ojców pijarów przyległym bezpośrednio do kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

obrazek

W roku 1905 kierownictwo placówki objął dr Bronisław Chąciński. W szpitalu było wówczas 70 łóżek. W 1920 r. stanowisko naczelnego lekarza szpitala objął dr Leon Kiernicki. Za jego rządów szpital bardzo się rozwinął. Utworzono oddział położniczy, epidemiczny oraz salę operacyjną, w której zaczęto wykonywać drobne zabiegi chirurgiczne.

W 1926 r. dyrektorem szpitala został dr Michał Studziński, specjalizujący się w chorobach wewnętrznych, położnictwie i chirurgii. Za jego kadencji uruchomiono w placówce pierwszy aparat rentgenowski. Po wkroczeniu Niemców do Łukowa dr Michał Studziński został odwołany ze stanowiska za działalność konspiracyjną, a dyrektorem został dr Tadeusz Wilanowicz. 6 listopada 1945 r., czyli już po zakończeniu II wojny światowej Michał Studziński ponownie został dyrektorem szpitala. Od 1948 r. w szpitalu pracował także dr Ryszard Kaszubski, postać bardzo ważna dla łukowskiej służby zdrowia, który prowadził oddział wewnętrzny i wraz z żoną szpitalne laboratorium. W roku 1954 dyrektorem szpitala został dr Romuald Szyłejko, będący jednocześnie ordynatorem chirurgii.
Szpital wkrótce okazał się za ciasny i nie mógł sprostać napływającym pacjentom. Dlatego też w roku 1954 podjęto decyzję budowy nowego szpitala w nowym miejscu. Inicjatorem budowy nowego szpitala był wspomniany dr Ryszard Kaszubski, który oddał się bez reszty na rzecz chorych i potrzebujących. To on zabiegał w wielu instytucjach w Lublinie i w Warszawie o wydanie zgody na pozwolenie na budowę i fundusze na ten cel. Dzięki jego przedsiębiorczości i uporowi oraz przy pomocy innych lekarzy i grona społeczników miasta Łuków przystąpiono do budowy kompleksu budynków u zbiegu ul. Partyzantów i ul. 700-lecia, w których miał powstać Szpital Miejski w Łukowie o 311 łóżkach. Jednocześnie z głównym budynkiem szpitala budowano pawilon zakaźny i blok mieszkalny dla lekarzy i pielęgniarek. Wkrótce do nowego gmachu szpitala zaczęli napływać młodzi lekarze chcący podjąć w nim pracę. Wśród nich byli Mirosław Borkowski, Zbigniew Cichosz, Alicja Maksymiuk, Wanda i Zbigniew Pasikowie, Teresa Siurek, Ryszard Wyszomirski, Karol Krasuski, Zbigniew Bryc. 

W roku 1961 kiedy mury budującego się szpitala były już pod dachem, dr Ryszarda Kaszubskiego usunięto ze szpitala i zaproponowano mu stanowisko kierownika Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jego miejsce zajął dr Marian Kryński – pierwszy dyrektor szpitala od czasu jego powstania w murach, w których obecnie szpital funkcjonuje. Nowy zwierzchnik łukowskiej służby zdrowia dokończył budowę szpitala i w dniu 25 sierpnia 1962 r. nową inwestycję oddano do użytku z 355 łóżkami.
Na tamte czasy szpital był bardzo nowoczesny. Przestronne sale chorych i korytarze, obszerne sale operacyjne, najnowsza aparatura medyczna, duże laboratorium i punkt krwiodawstwa. Po śmierci dr Mariana Kryńskiego do Łukowa sprowadzono dr Mariana Łacińskiego, który objął kierownictwo placówki oraz ordynaturę oddziału chirurgicznego. W tym też czasie ok. 1969 r. naprzeciwko głównego budynku szpitalu wybudowano pawilon dla nerwowo i psychicznie chorych, nazywany potem szpitalem psychiatrycznym z 255 łóżkami, który dzisiaj cieszy się renomą na skalę ogólnopolską.

W roku 1972 uruchomiono także Zakład Anatomii Patologicznej i oddział reumatologiczny, 12 przychodni specjalistycznych i dział fizykoterapii. 1 lipca 1972 r. na bazie Szpitala Miejskiego utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej w Łukowie, który obejmował opieką leczniczą 110 tys. mieszkańców powiatu łukowskiego. Zatrudnionych było wówczas 83 lekarzy, 4 felczerów, 20 stomatologów, 296 pielęgniarek i 31 położnych. Szpital posiadał 667 łóżek na 10 oddziałach. Kiedy szpital przeniesiono do nowego budynku, nie przeniesiono tablicy szpitala im. św. Tadeusza i św. Leonarda. Nazwę tę choć niepełną szpital odzyskał dopiero 27 października 2009 r., kiedy to w sposób uroczysty przywrócono placówce imię dawnego patrona św. Tadeusza.

Półwiecze istnienia łukowskiego szpitala w ówczesnych murach to piękny wiek. W tych latach szpitalem zarządzało 11 dyrektorów: Pierwszym był dr Marian Kryński, następnie dr Marian Łaciński, Jan Zawiślak, Antoni Karwowski, Danuta Fijałkowska, Romuald Piszcz, Andrzej Rogaliński, Jerzy Kamiński, Grzegorz Gomoła oraz Władysław Kobielski. Na chwilę obecną Zakładem zarządza Dyrektor Naczelny Mariusz Furlepa, razem z Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych Markiem Zalewskim, Zastępcą Dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Dariuszem Orłem oraz Naczelną Pielęgniarką Katarzyną Jankowską.

Nazwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie funkcjonuje od roku 1998. Lecznictwo szpitalne realizowane jest w 15 oddziałach: Wewnętrzno – Kardiologicznym (58 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 2 intensywnej opieki kardiologicznej), Obserwacyjno – Zakaźnym (20 łóżek), Reumatologicznym (17 łóżek), Położniczo – Ginekologicznym i Patologii Ciąży (30 łóżek), Neonatologicznym (6 łóżek+10 rooming, w tym 2 łóżka intensywnej terapii, 2 łóżka opieki ciągłej po sztucznej wentylacji, 2 łóżka opieki pośredniej), Dziecięcym (25 łóżek), Chirurgii Ogólnej i Urazowej (30 łóżek), Anestezjologii i Intensywnej Terapii (6 łóżek), Rehabilitacyjnym (16 łóżek), z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej  (11 łóżek), Neurologicznym (14 łóżek), z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (14 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej, 10 łóżek wczesnej rehabilitacji neurologicznej), Detoksykacyjnym (20 łóżka), Psychiatrycznym (45 łóżek), Psychiatrycznym z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psycho – Geriatrią (45 łóżek), Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień (42 łóżka) oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (6 łóżek). Łącznie na wymienionych oddziałach znajduję się 405 łóżek+10 rooming.

Nieodłącznym  elementem  działalności  Szpitala są poradnie specjalistyczne, które stanowią ważny czynnik opieki przed i poszpitalnej. W strukturze organizacyjnej SPZOZ w Łukowie działa 25 poradni: Alergologiczna dla dzieci i dorosłych, Chirurgii Ogólnej,  Urazowo – Ortopedyczna, Chorób Zakaźnych, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Laktacyjna, Psychologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Ginekologiczno – Położnicza, Kardiologiczna, Leczenia Uzależnień, Medycyny Pracy, Medycyny Sportowej, Neonatologiczna, Neurologiczna, Okulistyczna, Otolaryngologiczna, Otolaryngologiczna dla dzieci, Rehabilitacyjna, Reumatologiczna oraz Zdrowia Psychicznego.

Zakład w swoich strukturach posiada Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną składającą się z 3 zespołów lekarsko-pielęgniarskich, zlokalizowaną w Łukowie przy ul. Partyzantów oraz 10 Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, rozmieszczonych zarówno na terenie miasta Łuków (Al. T. Kościuszki, ul. Partyzantów), jak i całego powiatu łukowskiego (Gręzówka, Jedlanka, Serokomla, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wandów, Wojcieszków, Ciechomin). Corocznie w oddziałach szpitalnych leczonych jest ponad 30 tys. chorych, w poradniach specjalistycznych udzielane jest ok. 80 tys. porad specjalistycznych, natomiast w podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie zadeklarowanych jest ponad 30 tys. pacjentów, co roku realizowanych jest ponad 100 tys. porad lekarskich.

Szpital posiada ponadto Zakład Diagnostyki Obrazowej (Pracownia RTG, Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej, Mammografii, USG, EEG i Audiometrii), Zakład Diagnostyki Medycznej (Laboratorium, Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Zespół Pracowni Endoskopowych oraz Zespół Pracowni Kardiologicznych – Pracownia EKG, Holtera i prób wysiłkowych oraz Pracownia KTG), Stację Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Zakład Rehabilitacji Leczniczej,  Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Centralną Sterylizatornię, Aptekę Szpitalną, Blok Operacyjno-Zabiegowy oraz Anatomię Patologiczną.

W ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia SPZOZ w Łukowie realizuje bezpłatne programy profilaktyczne: raka szyjki macicy (badania cytologiczne), raka piersi (badania mammograficzne),  chorób układu krążenia oraz gruźlicy.

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia Szpital w Łukowie współpracuje z innymi specjalistycznymi zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie pomocy społecznej oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. W obszarze działalności pomocniczej w Zakładzie wprowadzono outsourcing w zakresie wyżywienia oraz prania.

W ogólnopolskim rankingu szpitali organizowanym po raz pierwszy przez Dziennik Rzeczpospolita  w roku 2002, SPZOZ Łukowie znalazł się na 9 miejscu w województwie. Rok później w rankingu Tygodnika Wprost „Szpitale 2003” łukowski Szpital uzyskał 7 miejsce w kategorii psychiatria. Ranking prezentował placówki zapewniające najlepszą opiekę medyczną oraz legitymujące się najlepszymi efektami w leczeniu poszczególnych schorzeń. Nieustanne doskonalenie całego systemu zarządzania, jak również podnoszenie kwalifikacji pracowników pozwoliło uzyskać Szpitalowi w kolejnych latach wysokie miejsca w finałach ogólnopolskich rankingów szpitali Rzeczypospolitej tj. 58 miejsce w roku 2004 w kategorii „Najlepszy szpital publiczny w Polsce” oraz w rankingach „Bezpieczny Szpital”: 92 miejsce w roku 2005, 61 miejsce w roku 2006, 67 miejscu w 2008 roku oraz w roku następnym 73 miejsce w skali kraju oraz 6 miejsce w rankingu 10 – ciu najlepszych szpitali w województwie lubelskim. W 2008 roku jednym z laurów, który przypadł SPZOZ w Łukowie było zdobycie zaszczytnego tytułu  w ogólnopolskim konkursie medycznym „Perły Medycyny”. Kapituła Konkursu nagrodziła statuetką „ Perła Eskulapa” najlepsze zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym. Szpital w Łukowie uzyskał wyróżnienie w kategorii Szpitale Wielospecjalistyczne – posiadające powyżej 400 łóżek.

Zakład nieustannie dokłada starań, aby świadczyć usług jak na najwyższym poziomie, w związku   z tym w roku 2013 uzyskał na okres 3 lat Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zespół wizytatorów zewnętrznych z Ośrodka Akredytacyjnego z Krakowa dokonał oceny poziomu spełnienia przez łukowski placówkę wymagań  zawartych w Standardach Akredytacyjnych. Najważniejszym aspektem oceny była jakość i bezpieczeństwo pacjentów we wszystkich obszarach działalności. Szczegółowy przegląd przeprowadzony został we wszystkich oddziałach szpitalnych, jak też działach pomocniczych. Przeanalizowano nie tylko dokumentację medyczną pacjentów, ale też dokumentację kadrową oraz związaną z organizacją i zarządzaniem Zakładem.

W 2017 roku SPZOZ w Łukowie został laureatem konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”  organizowanym przez NSZZ „Solidarność”, pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.  Certyfikat przyznawany jest pracodawcom, którzy stosują dobre praktyki w zakresie przestrzegania prawa pracy. Elementami oceny była stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wyróżnieni w konkursie pracodawcy przodują pod względem zawierania układów zbiorowych pracy, zatrudniania pracowników na czas nieokreślony, funkcjonowania rad pracowników, szanują prawa pracowników oraz prowadzą dialog społeczny wewnątrz Zakładu. W tym samym roku Zakład ponownie przystąpił do konkursu „Perły Medycyny”, uzyskując I nagrodę w kategorii Szpitale Publiczne – powyżej 400 łóżek. W konkursie ocenianie  były m.in. kryteria ekonomiczne i statystyczne, jakość świadczonych usług, w tym systemy zarządzania, działania informacyjno – promocyjne, udział w konkursach oraz działaniach edukacyjno – promocyjnych, organizacja pracy, inwestycje w reorganizację i modernizację oraz podnoszenie kwalifikacji zespołu. Jesteśmy dumni z naszego Szpitala. Nasza radość jest tym większa, iż w roku 2022 SPZOZ w Łukowie odnowił po raz kolejny Certyfikat ISO, który po raz pierwszy zdobył w 2007 r., co było niewątpliwie zasługą całego personelu i kadry kierowniczej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie jest otwarty na zmieniające się realia pomimo codziennych problemów panujących na rynku usług medycznych w kwestii kontraktowania świadczeń w NFZ. Zakład skutecznie stawia czoło konkurencyjnym podmiotom leczniczym.  Wykwalifikowany personel otaczający fachową i troskliwą opieką pacjentów, dobre warunki lokalowe, zgromadzone doświadczenie oraz potencjał diagnostyczno-leczniczy, pozwalają stworzyć pacjentom bezpieczne, komfortowe warunki pobytu i zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

image_pdfimage_print
  1. /
  2. Historia Szpitala
Skip to content