1

Ochrona Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych:
– Pacjent
– Pracownik
– Kontrahent
– Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych
– Praktykant
– Stażysta
– Wolontariusz
– Kandydaci do pracy – rekrutacja
– Monitoring wizyjny
– Zakładowa Składnica Akt
– Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej
– Rejestracja rozmów telefonicznych
– Rejestr korespondencji
– Zamówienia publiczne
– Osoby reprezentujące oraz osoby wskazane do kontaktu/realizacji umowy
– Facebook
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko