Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

Od 1 stycznia 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie realizuje program „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)”.
Celem świadczenia jest zapewnienie kobietom w ciąży, skoordynowanej opieki, realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej, obejmującej specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizacje.
Prowadzenie ciąży przez położną, przedporodowa i poporodowa opieka położnej finansowane są odrębnie.

1. Włączenie do opieki koordynowanej następuje podczas pierwszej porady w AOS udzielanej kobiecie w ciąży. 

2. Osobą prowadzącą ciążę może być lekarz położnik-ginekolog lub położna, zgodnie z wyborem kobiety objętej KOC.

3. Po dokonaniu wyboru  formy opieki w czasie ciąży, porodu i połogu, kobieta uzyskuje:
• Informację dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży (KOC)  (Załącznik nr 5) do zarządzenia  Prezesa NFZ
Przed włączeniem kobiety do systemu finansowania w ramach KOC II/III, należy od pacjentki uzyskać udokumentowaną zgodę, która w uzasadnionych przypadkach umożliwi przekazywanie informacji o objęciu opieką KOC II/III innym podmiotom realizującym świadczenia położnictwa i ginekologii w ramach umów z Funduszem, bezpośrednio z systemu informatycznego Funduszu lub przez podmiot koordynujący. Kopia tego dokumentu powinna zostać w historii choroby,
•   Indywidualny plan opieki perinatalnej.

4. Odnotowanie faktu (przystąpienia pacjentki do KOC) w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ do monitorowania KOC, powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej do 3 dni od daty pierwszej porady. 

5. W ramach KOC kobieta ma zapewnione porady we wszystkie dni tygodnia, z zachowaniem możliwości dostępu do świadczeń 24h w przypadku wskazań medycznych.
Numer telefonu do kontaktu 24 h (izba przyjęć) 798-20-01 (wew.246) oraz zapewnione terminowe wykonanie procedur medycznych, zgodnie z przepisami o opiece okołoporodowej oraz ze wskazaniami klinicznymi.

6.W przypadku wystąpienia nieprawidłowości przekraczających kompetencje opieki w ośrodku  II poziomu referencyjnego (zapewnienie diagnostyki prenatalnej), pacjentkę należy skierować do ośrodka III poziomu referencyjnego:  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, tel. (83) 414-74-66, 414-74-89, z którym SPZOZ w Łukowie podpisał umowę współpracy w ramach realizacji programu KOC.

7. W przypadkach prenatalnego zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych chorób płodu –koordynator KOC organizuje zapewnienie dostępności do specjalistycznej opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki hospicyjnej- zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Wykaz hospicjum dla dzieci:
a) Hospicjum Domowe dla Dzieci,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
21-500 Biała Podlaska,
ul. Terebelska 57-65
tel. 83 342 82 11
b) Lubelskie Hospicjum dla Dzieci. Małego Księcia
20-828, ul. Lędzian 49
 tel. 81 537 13 73
c) Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
03-680 Warszawa
ul. Agatowa 10
tel. 22 678 16 11, 22 678 17 11
d) Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
05-400 Otwock
ul. Karczewska 48
tel. 509 731 513

Rejestracja rozmów telefonicznych w ramach programu Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży

W trosce o najwyższą jakość obsługi naszych pacjentów informujemy, iż stosujemy system rejestrujący rozmowy telefoniczne. Świadczeniodawca zobowiązany jest do rejestracji wszystkich zgłoszeń i połączeń telefonicznych w ramach całodobowego kontaktu telefonicznego dla kobiet objętych opieką koordynowaną oraz możliwości uzyskania konsultacji 24h na dobę.

Klauzula informacyjna – Rejestracja rozmów telefonicznych