Klauzula informacyjna – Stażysta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: numer tel. (25) 798 20 00 do 9, wew. 329, adres email: ochronadanych@spzoz.lukow.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu niezbędnym do realizacji staży

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6  ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2001 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych  oraz inne akty prawne w zakresie realizacji staży.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt SPZOZ w Łukowie.

7. Prawa wynikające z RODO
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym. Brak podania danych uniemożliwi realizację celu związanego z realizacją stażu.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.*

*Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.