1

18/22 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do obiektów SPZOZ w Łukowie oraz odbiór energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow

Składanie ofert do dnia: 11 sierpnia 2022 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 11 sierpnia 2022 roku do godziny 10:30