08/20 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Łukowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej SmartPZP

portal.smartpzp.pl/spzozlukow/public/postepowanie

Składanie ofert do dnia: 5 czerwca  2020 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert w dniu: 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10:30