: Laboratorium ::.

eLABORAT

Internetowa platforma publikacji wyników

 

: Menu Główne ::.
Zakres usług medycznych

Konkursy i Ogłoszenia

Skargi i wnioski
Projekty Europejskie
ZASADY WYSTAWIANIA RECEP

50-lecie łukowskiego szpitala
XIX Światowy Dzień Chorego
Zakup gastroskopu i kardiomonitora ze środków PZU Życie SA
Ranking Rzeczypospolitej 2009
Otwarcie Oddziałów
Dąb Ryszarda Kaszubskiego
Wizyta biskupa
Teleradiologia

Oddział Ginekologiczno Położniczy i Patologii Ciąży
Historia Szpitala

Wyróżnienia
Dla Pacjentów
Apteka
Telefony
Kontakt

Ustawy

Zamówienia Publiczne
Zamówienia do kwoty 30 000 euro

Poczta
 


Większość informacji dotyczących organizacji i zasad działania naszej placówki są umieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 1117413

: Wyszukiwarka ::.

 

Oddział Ginekologiczno Położniczy i Patologii Ciąży

Tel. 257982001
Gabinet Pani Ordynator: w. 250
Pokój lekarski: w. 278
Położne ginekologia: w. 247
Położne położnictwo: w. 246
e-mail: ginpol@spzoz.lukow.pl

W naszym oddziale świadczymy usługi Pacjentkom niezależnie od ich miejsca zameldowania/ zamieszkania (nie stosujemy rejonizacji). Zajmujemy się ciążą i porodem fizjologicznym, patologią ciąży i porodu, profilaktyką raka szyjki macicy, szeroko pojętymi chorobami kobiecymi.

Lekarze:
Ordynator lek. Elżbieta Siemkowicz
z-ca Ordynatora lek. Kazimierz Okliński

Asystenci:
lek. Jerzy Siwiec, lek. Krzysztof Radłowski, lek. Tadeusz Kot, lek. Ewa Osińska, lek. Zbigniew Hawryluk, lek. Beata Olszewska

Położna Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Bożena Głos 
Dokumenty i badania potrzebne przy przyjęciu do szpitala

Droga Pacjentko! Prosimy, abyś zgłosiła się na czczo (tj. bez jedzenia, picia, gumy do żucia) min. od 8 godzin. Jeżeli przyjmuje Pani leki nasercowe czy obniżające ciśnienie, należy jej zażyć bez popicia.
Zabierz ze sobą:
•     skierowanie
•     dowód osobisty
•    numer NIP własny (jeżeli posiada) oraz NIP pracodawcy (jeżeli potrzebne będzie zwolnienie)
•    poprzednie wyniki badań, USG narządu rodnego, cytologia, karty wypisowe ze szpitala, przyjmowane leki (jeśli Pani takie posiada)
•    Pacjentki do:
-    badania urodynamicznego – badanie ogólne moczu i posiew moczu
-    operacji z powodu nietrzymania moczu – badanie urodynamiczne
-    histeroskopii – powinny zgłosić się tuż po miesiączce
•    dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych – sprawdź tutaj
•    Jeżeli przyjmuje Pani kwas acetylosalicylowy, np. Acard, Aspirynę, calcipirynę, Polocard, wskazane jest odstawienie leku 7 dni przed terminem zabiegu.
•    Jeżeli przyjmuje Pani na stałe inne leki, prosimy o konsultacje z lekarzem.
•    dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych

Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę z NFZ, ma obowiązek przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
» druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni);
» aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (od 1 stycznia 2010 roku ZUS nie wydaje już legitymacji ubezpieczeniowych).

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
» druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

dla osoby ubezpieczonej w KRUS
» dokument określający zobowiązanie z tytułu składek wystawiony przez KRUS na rolnika lub domownika podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, na którym ta osoba została wskazana;
» zaświadczenie;
» podstemplowana przez KRUS legitymacja;
» decyzja o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
» dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;

dla emerytów i rencistów
» legitymacja emeryta lub rencisty.

W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „--”, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić
aktualną kartę EKUZ;
» zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA);
» aktualny odcinek emerytury lub renty;
» dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

dla osoby bezrobotnej
» aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
» umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej
» dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło
przed dniem 1 lipca 2008 r.);
Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie (potwierdzone np. dowodami osobistymi obojga rodziców), mają zagwarantowane prawo do świadczeń! Nie powinny być odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia, nawet jeżeli ubezpieczony rodzic nie dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia – mimo ustawowego obowiązku.
» aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
» zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny;
» legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS;
» legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS;
» w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – np. legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności;
» w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
» decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
» poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP;
» karta EKUZ (lub certyfi kat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA – w przypadku pobytu na terenie RP;

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego
» zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku.
Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia;

Jeżeli pacjent przebywający w szpitalu nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
» nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia,
» lub terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia.

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
» daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia
ZUS i KRUS,
» daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa,
» daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
» daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.
Wyjątkami od tej zasady są:
» legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
» zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,
» decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

(Ustanie prawa do świadczeń patrz: http://www.nfz.gov.pl/new/art/4379/vademecum_2011_10_20_broszura_b.pdf)
(Prawo do świadczeń z EKUZ patrz: http://www.nfz.gov.pl/new/art/4379/vademecum_2011_10_20_broszura_b.pdf)

(źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/art/4379/vademecum_2011_10_20_broszura_b.pdf)


•    Ponadto potrzebne są:
Koszula, szlafrok lub inne wygodne ubranie
Obuwie domowe
Klapki pod prysznic
Przybory toaletowe
Sztućce, kubek lub filiżankę
Ręcznik, paczka podpasek

 

 


Do Porodu

W naszym oddziale stosowany jest, nieodpłatnie dla pacjentek, żel położniczy (Dianatal), znieczulenie wziewne (Entonox) oraz niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu m.in. Mama-TENS – czytaj niżej.

Nasz oddział jest placówką drugiego stopnia referencyjności. Personel szpitala jest przygotowany do niesienia pomocy w trudnych przypadkach. Dlatego polecamy naszą opiekę wszystkim kobietom, zarówno zdrowym jak i pacjentkom z powikłaniami ciąży i przewlekle chorym.

Do szpitala należy zabrać:

•    Skierowanie NIE jest potrzebne
•    Dowód osobisty, numer NIP własny i pracodawcy
•    dokument uprawniający do świadczeń zdrowotnych – sprawdź tutaj
•    kartę ciąży
•    wyniki badań: ORGINALNY WYNIK GRUPY KRWI, posiew w kierunku GBS, USG i inne wyniki/ karty z pobytu w szpitalu – jeśli Pani posiada
•    rzeczy dla siebie:
-    woda mineralna niegazowana, nie-smakowa
-    jednorazowe majtki poporodowe
-    wkładki higieniczne poporodowe (bezzapachowe, bez siateczki)
-    koszule nocne umożliwiające karmienie piersią, szlafrok, biustonosz do karmienia, wkładki laktacyjne
-    kapcie, klapki pod prysznic
-    ręcznik, przybory toaletowe
-    kubek, sztućce
-    karty telefoniczne lub telefon komórkowy
-    rzeczy umilające pobyt
•    rzeczy dla noworodka
-    3-5 szt. kaftaników, body
-    3-5 szt. śpiochów lub pajacyków
-    skarpetki, rękawiczki „niedrapki”, czapeczka
-    „rożek”, kocyk lub śpiworek
-    jasiek (stosowany podczas karmienia)
-    pieluchy dla noworodka jednorazowe, flanelowe oraz tetrowe
-    kosmetyki do kąpieli dla noworodka

(Informujemy, że w szpitalu nie są prane rzeczy osobiste pacjentów. Wszystkie zabrudzone ubrania należy zabrać do domu)

Jeżeli podejrzewa Pani, że rozpoczął się poród należy zgłosić się do Izby Przyjęć w szpitalu. Tu zostanie Pani przyjęta i przeprowadzona na salę porodową. Zostanie Pani zbadana przez lekarza. Położne obecne na bloku porodowym sprawują ciągłą opiekę nad pacjentkami i są do stałej dyspozycji rodzących.

 


Każda rodząca w naszym szpitalu ma prawo do:


•     bezpłatnego żelu położniczego Dianatal, który:
-    skraca czas trwania pierwszego i drugiego okresu porodu
-    zmniejsza urazowość podczas porodu matki i płodu
-    zmniejsza ilość koniecznych nacięć krocza
•    bezpłatnego znieczulenia wziewnego Entonoxem
-    Entonox to specjalnie przygotowana mieszanina gazów przeznaczona do znieczulenia porodu
-    Entonox jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka
-    Nie ma przeciwwskazań do stosowania go u rodzących obciążonych chorobami przewlekłymi
-    Nie ogranicza mobilności rodzącej
-    Nie wpływa na proces parcia w drugim okresie porodu (w przeciwieństwie do znieczulenia przewodowego)
-    Nie wpływa na świadomość rodzącej – położnica cały czas aktywnie i przytomnie uczestniczy w porodzie
•    niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego, np. system Mama-TENS (prosimy przynieść baterie – dwa paluszki AA), prysznic
•    towarzystwa osoby bliskiej – porody rodzinne w naszym szpitalu są bezpłatne
•    swobody poruszania się podczas pierwszego i drugiego okresu porodu (jednak o tym decyduje lekarz, który ze względów medycznych może zalecić leżenie) – nasze położne są przygotowane do odbierania porodów w pozycji wertykalnej

Sale porodowe wyposażone są w:
•    łóżko porodowe
•    piłka i worek sako – ułatwiające rozluźnienie mięśni podczas porodu
•    drabinki gimnastyczne
•    materac
•    kącik noworodkowy

Droga Pacjentko, w naszej sali porodowej NIE stosuje się rutynowo lewatywy, golenia sromu ani nacięcia krocza. Nacięcie jest wykonywane tylko w uzasadnionych przypadkach. Każdorazowo rodząca jest informowana o celu i konsekwencjach podania leku. Wszelkie procedury medyczne wykonywane są tylko po uzyskaniu ustnej lub pisemnej zgody rodzącej.

Przy porodzie jest zawsze obecny lekarz-neonatolog, który decyduje czy dziecko jest zdrowe i może pozostać z mamą. Bezpośrednio po narodzeniu, dziecko jest kładzione na brzuchu mamy. Noworodek i mama pozostają na sali porodowej przed dwie godziny po porodzie. W tym czasie dziecko jest przystawiane do piersi matki. Po zakończeniu czwartego okresu porodu (tj. dwie godziny po narodzinach) dziecko jest ważone i mierzone. Po tym czasie mama i noworodek przewożeni są na Oddział Położniczy, gdzie razem przebywają przez większość pobytu w szpitalu.
W trakcie pobytu w Oddziale Położniczym mamy są instruowane jak pielęgnować i prawidłowo karmić piersią nowonarodzone dziecko.

Poradnia laktacyjna

Pacjentko, jeśli masz pewne wątpliwości lub trudności w związku z karmieniem piersią; jeśli podejrzewasz, że coś się może dziać nieprawidłowego w obrębie Twoich piersi – zadzwoń na podany niżej numer lub przyjedź do szpitala (zabierz ze sobą dowód osobisty). W naszym szpitalu, przez całą dobę, dostępne są bezpłatne porady dla pacjentek karmiących piersią.

tel. 257982001 w. 245 lub 278

 

 


Ginekologia

W tutejszym oddziale pracują wykwalifikowane Położne i lekarze specjaliści położnictwa i ginekologii. Personel przygotowany jest do opieki nad pacjentkami w każdym wieku. W naszym oddziale prowadzimy leczenie operacyjne pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi. Oferujemy szeroki wachlarz badań diagnostycznych i usług leczniczych.

W szpitalu oraz przyszpitalnej przychodni (al. Kościuszki) wykonujemy:
1.    USG narządu rodnego
2.    HSG – badanie drożności jajowodów
3.    Profilaktyka raka szyjki macicy:
•    cytologia
•    badania w kierunku wirusów HPV
•    kolposkopia
4.    Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna:
•    usuwanie polipów
•    usuwanie mięśniaków podśluzówkowych
•    diagnostyka zmian w endometrium
5.    Zbiegi ginekologiczne
•    usuwanie polipów
•    biopsje endometrium
•    leczenie „nadżerek” = ektopii szyjki macicy poprzez krioterapię lub elektrokonizację
•    usuwanie zmian z pochwy, sromu i krocza
6.    Operacje laparoskopowe – umożliwiające krótki pobyt w szpitalu oraz szybki powrót do zdrowia i normalnej aktywności zawodowej
7.    Operacyjne leczenie drogą laparotomii schorzeń onkologicznych i zmian w obrębie narządu rodnego
8.    UROGINEKOLOGIA:
•    badania urodynamiczne
•    leczenie nietrzymania moczu (TOT)
•    leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego (TVM)
•    plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy1-dniowy pobyt w szpitalu

Część pacjentek przebywa w tym oddziale tylko jeden dzień. Wykonywane są wówczas badania diagnostyczne w kierunku zaburzeń miesiączkowania, niepłodności, schorzeń okresu okołomenopauzalnego. Po wykonaniu odpowiednich testów, w czasie oczekiwania na wyniki, pacjentki przebywają w domu. Natomiast konsultacje wyników odbywają się w przyszpitalnej przychodni.

 


Patologia Ciąży

Do tego oddziału trafiają pacjentki ze schorzeniami lub dolegliwościami wywołanymi przez ciążę lub pacjentki, które cierpiały na chorobę przewlekłą przed zajściem w ciążę. W oddziale pacjentki mają wykonane m.in. badania laboratoryjne, testy diagnostyczne w kierunku porodu przedwcześnie zagrażającego i przedwczesnego odpływania płynu owodniowego, USG ciąży, KTG, konsultacje specjalistyczne.
W tym oddziale przebywają pacjentki z nadciśnieniem tętniczym, porodem przedwcześnie zagrażającym, cholestazą ciężarnych, zaburzeniami wzrostu płodu, łożyskiem przodującym, ciążą bliźniaczą, badane w kierunku cukrzycy ciężarnych. Tutaj kierowane są także pacjentki po terminie porodu.
Część pacjentek przebywa w oddziale do momentu ukończenia ciąży. W tym czasie nasz personel zwraca szczególną uwagę na to, aby pomóc pacjentce w trakcie hospitalizacji.

 


Szkoła rodzenia

Witamy serdecznie na stronie internetowej Szkoły Rodzenia przy SPZOZ w Łukowie. Nasza Szkoła rodzenia ma służyć rodzicom oczekującym narodzin dziecka w przygotowaniu do świadomego i aktywnego porodu, podejmowania nowych ról i wyzwań związanych z rodzicielstwem. Zależy nam na wspomaganiu kształtowania i wzmacniania więzi osobowych w rodzinie, opartych na szacunku i miłości oraz wzmacnianiu zdrowia rodziców i dzieci.     
Mamy nadzieję, ze dołączając do nas poprzez aktywny udział w spotkaniach ubogacicie sobą nasze zajęcia. Chcemy, aby to co się na nich wydarzy nie było tylko nauką, ale również spotkaniem z innymi osobami przeżywającymi podobny etap w życiu.
Wierzymy, że będzie to dla Was budujące i ze szkoły rodzenia oprócz wiedzy  i umiejętności wyniesiecie nowe znajomości.                                    

Zapraszamy rodziców lub mamy pragnących przygotować się do wspólnego porodu lub z udziałem osoby towarzyszącej.

Zajęcia odbywają się w Przychodni Rejonowej przy Poradni ,, K” dla kobiet al. Kościuszki z udziałem doświadczonych położnych po kursie dla trenerek Szkół Rodzenia.
Zajęcia grupowe obejmują cykl 5 spotkań po 28 tyg. ciąży w kolejne wtorki lub środy, lub czwartki
Zajęcia wtorkowe od godz.17 00-19 00 prowadzi położna Małgorzata Malik która pracuje na co dzień na sali porodowej.
W środy od godz. 12 00-14 00 zajęcia prowadzi położna Agnieszka Bosek, która pełni funkcję z-cy oddziałowej.
W czwartki od godz.12.00 – 14.00 zajęcia prowadzi mgr położnictwa Bożena Głos, która pełni funkcję położnej oddziałowej.

KONTAKT  -  25 798 2001 wew. 247 w godz. 07.00- 14.00


TEMATY SPOTKAŃ SZKOŁY RODZENIA

Spotkanie 1
Spotkanie organizacyjne. Poznajmy się. Oczekiwania uczestników kursu. Ciąża nie jest chorobą. Omówienie nowego standardu opieki okołoporodowej. Wpływ aktywności ruchowej w okresie ciąży na mamę i rozwijające się w niej dziecko. Nawiązywanie kontaktu z dzieckiem w łonie mamy przez oboje rodziców. Higiena okresu ciąży. Ustalenie planu porodu. Szykujemy się do szpitala – wyprawka.

Spotkanie 2
Przebieg porodu naturalnego i przez cięcie cesarskie. Wpływ przebiegu porodu na matkę i dziecko. Dziecko ''dobrze urodzone''- jak pomóc dziecku bezpiecznie przyjść na świat. Gimnastyka. Oddychanie w czasie pierwszego okresu porodu. Nauka relaksu. Przebieg porodu odbywanego w szpitalu. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego. Współpraca rodzącej pary z personelem medycznym. Gimnastyka. Rozegranie pierwszego i drugiego okresu porodu. Poród w pozycjach wertykalnych. Ćwiczenia relaksu.  

Spotkanie 3
Film  o porodzie naturalnym. Znaczenie pierwszego kontaktu z noworodkiem skóra do skóry i wczesnego przystawienia do piersi.  Poród wydarzeniem rodzinnym. Rola mamy i taty w porodzie naturalnym. Spotkanie z doświadczonym tatą – męskie spojrzenie na nowe zadania.

Spotkanie 4
Znaczenie karmienia piersią, 10 kroków do udanego karmienia piersią. Prawidłowe przystawianie dziecka do piersi, różne pozycje. Wspieranie prawidłowego przebiegu laktacji. Rola ojca w karmieniu piersią. Najczęstsze problemy w okresie laktacji: nawał i niedobór pokarmu, kryzys 6 tygodnia, zastój pokarmu, bolesne i poranione brodawki. Ściąganie i przechowywanie pokarmu. Dieta mamy karmiącej. Wprowadzanie nowych potraw.

Spotkanie 5
Pielęgnacja noworodka i niemowlęcia: kąpiel, przewijanie, ubieranie, kosmetyki, wyprawka, kącik dziecka, wózek, spacery. Odżywianie w okresie ciąży i karmienia. Wprowadzanie pokarmów do diety niemowlęcia. Połóg. Zmiany zachodzące po porodzie. Higiena połogu. "Baby blues" i profilaktyka depresji poporodowej. Nowy członek rodziny, czyli relacje po rewolucji. Ustalenie planu porodu. Powrót płodności po porodzie.


Zachęcamy rodziców do podzielenia się przeżyciami po przebytym porodzie w naszym szpitalu z rodzicami, którzy przygotowują się do porodu.
Jesteśmy otwarte na wskazówki z Państwa strony, które wpłyną na podniesienie jakości przeżywania porodu w naszym szpitalu.
Jeżeli pragniecie ułatwić Waszemu dziecku ,,miękkie lądowanie”, a sobie łatwiejszy start w wielką przygodę jaką jest rodzicielstwo, serdecznie zapraszamy.
 
Do zobaczenia!

 

Czas generowania strony: 0.113 s